Felix, Neudiane Moreira, UNINTA - CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA, Brasil