(1)
Zuin, J. C. S.; Silva, L. B. da. O Retorno Dos Muros Na Era Global. Rev. Sem Aspas 2016, 5, 98-119.