Uma pesquisa sobre a relação entre os níveis de vício dos estudantes universitários na internet e inteligências múltiplas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22633/rpge.v25i2.15496

Palavras-chave:

Inteligência múltipla, Dependência de internet, Universidade estudante

Resumo

O objetivo deste estudo é revelar a relação entre Inteligências Múltiplas e níveis de dependência de internet de alunos da Universidade Mardin Artuklu. A amostra do estudo é composta por 162 alunos da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade Mardin Artuklu. A escala de dependência de Internet e a Escala de Autoavaliação de Inteligências Múltiplas foram utilizadas como ferramentas de coleta de dados no estudo. O pacote de programas SPSS 20.0 foi utilizado na análise dos dados obtidos no estudo. Observou-se que os dados são normalmente distribuídos. A análise estatística descritiva e a análise de correlação foram aplicadas na análise dos dados. Ao final do estudo, determinou-se que existia uma relação positiva entre a inteligência verbal e a perda de controle, e uma relação negativa entre o desejo de estar mais online e as dimensões da negatividade nas relações sociais.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Abdullah Altunhan, Mardin Artuklu University (ARTUKLU), Mardin

Assistant Professor of the School of Physical Education and Sport.

Ünsal Tazegül, Igdır University (IGDIR), Iğdır

Associate Professor of the School of Physical Education and Sport.

Referências

AKDAĞ, M. et al. Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 15, n. 1, p. 90-111, 2014.

ALTINOK, E. Beden Eğitimi Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. 2008. Tezi – Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.

ARMSTRONG, T. The multiple ıntelligences of reading and writing. Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development, 2003.

ARMSTRONG, T. Multiple ıntelligences in the classroom. 3. ed. Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development, 2009.

AYGÜL, İ.; KOÇ, C. Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 1, n. 37, p. 112-132, 2016.

BABACAN, T.; DİLCİ, T. Çoklu Zeka Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları. Education Sciences, v. 7, n. 3, p. 969-982, 2012.

BALCI, Ş.; GÜLNAR, B. Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, v. 6, n. 1, p. 5-22, 2009.

BAŞOĞLU, B. Grekoromen Yildiz Erkek Güres Milli Takim Oyuncularinin Basari Algisi ve Özyeterlilik Düzeylerinin Incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, v. 2, n. 1, p. 31-40, 2017.

BRADBURN, N. M. The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine Publications, 1969.

BULGURCUOĞLU, A. N. Comparison of Kick Boxers Participating in the Turkey Inter-University Championship According to their Multiple Intelligence Levels. Education Quarterly Reviews, v. 4, n. 2, p. 220-229, 2021.

CANPOLAT, A. M.; ÇETINALP, K. Z. İlköğretim II. Kademe Öğrenci-Sporcuların Başarı Algısı ve Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, v. 13, n. 1, p. 14-19, 2011.

CHOU, C.; HSİAO, M. C. Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the taiwan college students case. Computers & Education, v. 35, n. 1, p. 65-80, 2000.

ÇAKIR, Ö.; AYAS, T.; HORZUM, M. B. An investigation of university students’ internet and game addiction with respect to several variables. Ankara University. Journal of Faculty of Educational Sciences, v. 44, n. 2, p. 95-117, 2011.

DEMIRTAŞ, H.; ÇINAR, İ. Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrencilerin Başarı Algısı ve Eğitime İlişkin Görüşleri. 13. ed. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultay Bildirisi, Malatya, 2004.

DEMİR, R. Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zeka alanlarının incelenmesi. 2010. Tezi – Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye., 2010.

DERECELI, Ç. İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Algısı ve Sorumluluk Duygusunun Spor Yapma Değişkenine Göre İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 21, n. 3, p. 138–147, 2019.

DIENER, E.; SCOLLON, C. N.; LUCAS, R. E. The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In: Assessing well-being. Springer Netherlands, 2009. p. 67-100.

EDWARDS, D. J.; EDWARDS, S. D.; BASSON, C. J. Psychological well-being and physical self-esteem in sport and exercise. International Journal of Mental Health Promotion, v. 6, n. 1, p. 25-32, 2004.

ELİK, T.; TAZEGÜL, Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması. In: ULUSLARARASI AVRASYA SPOR EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ TAM METİN KİTABI, 3., 2018, Mardin. Proceedings [...]. Mardin, Turkey, 2018.

ERASLAN, M. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, v. 1, n. 1, p. 14-21, 2015.

ERDOĞAN, O. İlköğretim Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik ve Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Umut ve Mesleki Haz. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2013. Tezi – Gazi Üniversitesi, Ankara, 2013.

GEDIKSIZ, E. Alçakgönüllülük ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 2013. Tezi – Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2013.

GEORGE, D.; MALLERY, M. SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference, 17.0 update. 10. ed. Boston: Pearson, 2010.

GÖK, A.; BIROL, S. Ş.; AYDIN, E. Athletics cross athlets’ perception of success and imagery levels according to different variables, The Journal of International Social Research, v. 11, n. 60, p. 1367-1376, 2018.

GREEN, A. L. et al. The Use Of Multiple Intelligences To Enhance Team Productivity. Management Decision, v. 43, n. 3, p. 349-359, 2005.

KARAÇ, Y. Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Atletizm Branşı Öğrenci-Sporcuların Başarı Algıları ile Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi. 2017. Tezi – Hitit Üniversitesi, Çorum, 2017.

KARAÇAM, A. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Saygı. 2016. Tezi – Gazi Üniversitesi, Ankara, 2016.

KARAÇAM, A.; PULUR, A. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algısı, Akademık İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Saygı Düzeylerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2016.

KAZAK ÇETINKALP Z. (2006). The validity and reliability study of “the children's version of the perception of success questionnaire-POSQ-CH” for Turkish athletes. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 1325-7.

KEYES, C. L. M.; SHMOTKIN, D.; RYFF, C. D. Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, v. 82, p. 1007-1022, 2002.

KIR, İ.; SULAK, Ş. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, v. 13, n. 51, p. 150-167, 2014.

KÖKSAL, M. S. Kavram Öğretimi Ve Çoklu Zekâ Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, v. 14, n. 2, p. 473-480, 2006.

KUYUMCU, B. Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş duygusal farkındalık ve duygularını ifade etmelerinin ülke ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 14, n. 2, p. 1-24, 2012.

MCCLELLAN, J. A.; CONTİ, G. J. Identifying The Multiple İntelligences Of Your Students. Journal of Adult Education, v. 37, n. 1, p. 13-32, 2008

MORAN, S.; KORNHABER, M.; GARDNER, H. Orchestrating Multiple Intelligences. Educational Ledarship, v. 64, n. 1, p. 22-27, 2006.

MÜDERRİSGİL, B. Çoklu Zekâ Alanlarından Müzikal Zekâya Sahip İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuldaki Başarı Durumları. 2012. Tezi – Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.

NOLEN, J. L. Multiple ıntelligences in the classroom. Education, v. 124, n. 1, p. 115-119, 2003.

ÖZKAN O. A. Futbol sporu yapan bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, 2019. Tezi – Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 2019.

RENÇBER, B. A. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, v. 3, n. 1, p. 191-198, 2012.

ROBERTS, G. C.; TREASURE, D. C.; BALLAGUE, G. Achievement goals in sport: The development and validation of the Perception of Success Questionnaire. Journal of Sport Sciences, v. 16, n. 4, p. 337-347, 1998.

RYFF, C. D. Happiness is everything, or is it? explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, v. 57, n. 6, p. 1069-1081, 1989.

RYFF, C. D.; KEYES, C. L. The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, v. 69, n. 4, p. 720-725, 1995.

RYFF, C.D., SINGER, B.H.(2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal Of Happiness Studies; 9(1), 13-39.

SABAN, A. Çoklu Zekâ Teorisi Ve Eğitim. 2. ed. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Evi, 2002.

SENEMOĞLU, N. Eğitimin Psikolojik Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 2007.

ŞAHİN, C.; KORKMAZ, Ö. İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 32, p. 101-115, 2011.

TAŞGIN, A.; KORUCUK, M. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, v. 12, n. 2, p. 550-575, 2019.

TELEF, B. B. Psikolojik iyi oluş ölçeği (PİOO): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 28, n. 3, p. 374-384, 2013.

TIMUR, M. Boşanma Sürecinde Olan ve Olmayan Evli Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 2008. Tezi – Ankara Üniversitesi Ankara, 2008.

TORUN, F. Elit Judo Sporcularının Başarı Algısı ve Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. 2020. Tezi – İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 2020.

ÜNERİ, Ö. Ş.; TANIDIR, C. Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, v. 24, p. 265-272, 2011.

YIĞIT, Ş. M. Öğrencilerin Spora Özgü Başarı ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Social Science Studies, v. 7, n. 1, p. 249-258, 2019.

Publicado

01/08/2021

Como Citar

ALTUNHAN, A.; TAZEGÜL, Ünsal. Uma pesquisa sobre a relação entre os níveis de vício dos estudantes universitários na internet e inteligências múltiplas. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 2, p. 1251–1263, 2021. DOI: 10.22633/rpge.v25i2.15496. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/15496. Acesso em: 25 out. 2021.