A relação entre autoeficácia geral e percepção da eficácia para o ensino de habilidades

Um estudo sobre professores de educação física e esportes (Amostra da Região Mediterrânea)

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22633/rpge.v26iesp.1.16507

Palavras-chave:

Educação física e esportes, Professor, Autoeficácia geral, Habilidade, Percepção

Resumo

No estudo, o objetivo foi examinar a relação entre os níveis gerais de autoeficácia de professores de educação física e esportes e sua percepção de eficácia no ensino de habilidades. O universo da pesquisa foi constituído por professores de educação física e esportes atuantes na região do Mediterrâneo, e o grupo amostral foi constituído por 418 professores de educação física e esportes. Os voluntários foram solicitados a preencher o formulário de informações pessoais, a escala geral de autoeficácia e a escala de percepção de eficácia para o ensino de habilidades. Os dados foram analisados em ambiente computacional. A análise de correlação de Pearson foi aplicada para revelar a relação entre os escores obtidos nas escalas. Como resultado, foi determinado que os níveis de autoeficácia geral e percepção de eficácia dos professores de educação física e esportes para o ensino de habilidades estavam acima da média. Uma correlação positiva moderada foi encontrada entre as percepções de autoeficácia e eficácia para o ensino de habilidades de professores de educação física e esportes.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Erkan Çimen, Suleyman Demirel University, Isparta – Turkey

Assistant Professor, Faculty of Sport Science.

Referências

AKINCI, A. Y. A Research on the Relationship between Academic Self-Efficacy of Prospective Physical Education and Sports Teachers and Their Attitudes towards the Turkish Education History Course. Journal of Education and Learning, v. 9, n. 4, p. 131-139, 2020.

AKINCI, A. Y. The Relationship between Teacher Candidates' Self-Efficacy and Attitudes of Sports History. International Education Studies, v. 13, n. 7, p. 105-112, 2020.

AKKUŞ, Z. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 20, p. 102-116, 2013.

ALEMDAĞ, C.; ÖNCÜ, E.; YILMAZ, A. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon ve Akademik ÖzYeterlikleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, v. 25, p. 1, p. 23-35, 2014.

ARIKAN, G. Beden Eğitimi ve Spor, Sınıf, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Algısı ve Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, v. 2, n. 2, p. 1-13, 2020.

ARIKAN, G. Examining the Predictive Levels of Academic Self-Efficacy and Some Demographic Characteristics of Professional Anxiety of Physical Education and Sports Teacher Candidates. International Education Studies, v. 14, n. 1, p. 97-107, 2021.

ATEŞ, Ö. Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 2020.

AYGÜN, Ş. S. et al. Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 40, n. 40, p. 160-175, 2016.

AYPAY, A. Genel öz yeterlik ölçeği'nin (GÖYÖ) Türkçe'ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 11, n. 2, p. 113-132, 2010.

BABAOĞLAN, E.; KORKUT, K. Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 11, n. 1, p. 1-20, 2010.

BAKIRCIOĞLU, R. Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. 2. ed. Ankara: Anı. 2016.

BANDURA, A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, v. 28, n. 2, p. 117-148, 1993.

BANDURA, A. Self-efficacy in changing societes. UK: Cambridge University Press. 1997.

ÇELIK, S.; ÇETIN, Ş. Öğretmenlerin Beceri Öğretimi Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, v. 18, n. 2, p. 545-570, 2020.

DEMIRHAN, G. Dünyada Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 3 v. 00, p. 13-22, 2003.

EKER, C. Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, v. 7, n. 1, p. 163-165, 2014.

GENÇTÜRK, A. İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. 2008.

GEORGE, D.; MALLERY, P. SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. 10. ed. Gen, Boston, Ma: Pearson Education, Inc. 2010.

GÖMLEKSIZ, M. N.; SERHATLIOĞLU, B. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, v. 8, n. 7, 2013.

GÜNEŞ, F. Bologna Süreci ile yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, v. 2, n. 1, p. 1-9, 2012.

İPEK, C.; BAYRAKTAR, C. Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine ilişkin özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 10, n. 2, p. 67-84, 2009.

JERUSALEM, M.; SCHWARZER, R. The general self-efficacy scale. 1979. Available: http://userpage.fu-berlin.de/~health/engscal.htm. Access: 01 May 2005.

JERUSALEM, M.; SCHWARZER, R. Fragebogen zur Erfassung von Selbstwirksamkeit. Skalen zur Befindlichkeit und Persoenlichkeit. Berlin: Freie Universitaet, Institut fer Psychologie, 1981. (Forschungsbericht No. 5).

KAFKAS, M. E.; AÇAK, M.; ÇOBAN, B.; KARADEMIR, T. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. 2010.

KARASAR, N. Bilimsel araştırma yöntemi Scientific research method. Ankara: Nobel Yayınları. 2012.

KAYIŞ, A. R. Üniversite Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin İncelenmesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. 2013.

KESGIN, E. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.

KESICIOĞLU, O. S.; GÜVEN, G. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri ile Problem Çözme, Empati ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, v. 9, n. 5, p. 1371-1383, 2014.

KOCA, F.; DADANDI, İ. Akademik Öz-Yeterlik ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısı ve Akademik Motivasyonun Aracı Rolü. İlköğretim Online, p. 241-252, 2019. DOI: 10.17051/ilkonline.2019.527207

KOÇAK, N.; PIRPIR, A. D. Okul Öncesi Öğretmeni. AVCI VE, N.; TORAN, M. (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş. 2. ed. Ankara: Pegem Akademi. 2012. p. 20-41.

KÖK M.; ÇIFTÇI M.; AYIK A. Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir İnceleme (Okul Öncesi Öğretmenliği Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, v. 15, n. 1, p. 169-183, 2011.

KONAN, N.; OĞUZ, V. Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik özyeterlik inancı ile yaşam yönelimi arasındaki ilişki. In: BABAOĞLAN, E.; KIRAL, E.; ÇILEK, A. (Eds.). Eğitime Dönüş (EKitap) içinde. Ankara: EYUDER Yayınları, 2016. p. 275-283. ISBN:978-605-64247-1-7.

KUŞ, E. Öğretmenlerin bilgisayar öz yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretme yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2005.

LUSZCZYNSKA, A.; GUTIERREZ‐DOÑA, B.; SCHWARZER, R. General self ‐efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. International journal of Psychology, v. 40, n. 2, p. 80-89, 2005.

MADDUX, J. E.; KLEIMAN, E. M. Self-Efficacy. The Wiley Handbook of Positive Clinical Psychology, p. 89–101, 2012.

OGUZKAN, F. Glossary of educational terms. 2. ed. Ankara: Turkish Language Institution Publishing, 1981.

ÖZSOY-GÜNEŞ, Z.; ÇINGIL-BARIŞ, Ç.; KIRBAŞLAR, F. Investigation of the Relationships Between Mathematics Literacy Self-Efficacy Levels and Critical Thinking Tendencies of Pre-service Science Teachers. Hayef Journal of Education, v. 10, n. 1, p. 47-64, 2013.

SCHOLZ, U. et al. Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric results from 25 countries. European journal of psychological assessment, v. 18, n. 3, p. 242, 2002.

SCHUNK, D. H. Self-efficacy and academic motivation. Educatioanal Psychologist, v. 26, n. 3-4, p. 207-331, 1991.

SCHWARZER, R.; BORN, A. Optimistic self-beliefs: Assessment of general perceived self-efficacy in thirteen cultures. World Psychology, v. 3, p. 177–190, 1997.

ŞENCAN H. Reliability and validity in social and behavioral measures. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2005.

TAŞKAYA, S. M. The characteristics that a qualified teacher should have scrutiny based on their opinions. Journal of Social Sciences Institute, v. 33, p. 283-298, 2012.

YILMAZ, M. et al. Teacher self-efficacy belief. Journal of Science and Education in the Light of Mind, v. 5, n. 58, p. 50-54, 2004.

Publicado

31/03/2022

Como Citar

ÇIMEN, E. A relação entre autoeficácia geral e percepção da eficácia para o ensino de habilidades: Um estudo sobre professores de educação física e esportes (Amostra da Região Mediterrânea). Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 26, n. esp.1, p. e022031, 2022. DOI: 10.22633/rpge.v26iesp.1.16507. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/16507. Acesso em: 24 jul. 2024.

Edição

Seção

Artigos